Buitengewoon verlof

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dát geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.
Wanneer u voor uw kind(eren) buiten de reguliere vakanties om een periode verlof nodig heeft, dan dient u dit bij de directie op school aan te vragen.

Dit verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de Leerplichtwet) is gebonden aan een aantal wettelijke eisen:
* bij wettelijke verplichtingen, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
* bij verhuizing;
* bij het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
* bij een ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
* bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes;
* bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
* vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid!

Geen reden voor verlof
* Familiebezoek in het (buiten)land;
* Vakantie in een goedkope periode of ivm een speciale aanbieding;
* Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
* Eerder vertrekken of later terugkomen ivm verkeersdrukte;
* Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
* Het volgen van RT, logopedie, zwemlessen of andere sporten onder schooltijd, enz;
* Bij een, voor de ouder , ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de reguliere schoolvakantie vallen.

Vakantieverlof (Artikel 13a)
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969, dient minimaal twee maanden vooraf, bij de directeur van de school te worden aangevraagd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
* wegens de aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar).
* een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof mag:
* hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
* niet langer duren dan 10 schooldagen;
* niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
* geen verlenging zijn van een reguliere schoolvakantie.

Mocht u voldoen aan bovenstaande redenen voor buitengewoon verlof, dan kunt u het formulier invullen (Schoolapp) voorzien van onder andere de werkgeversverklaring.

 

Bron: Rijksoverheid
 

 
Cookie instellingen